separator.png

Privacyverklaring

Privacy statement Resort Walensee 45

Inleiding

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe Resort Walensee 45 met uw gegevens omgaat. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking via onze website. Resort Walensee 45 respecteert de privacy van alle klanten/relaties en gebruikers van onze website en zal er zorg voor dragen dat de informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Resort Walensee 45 biedt de verhuur van een vakantiewoning aan en voor een goede uitvoering daarvan kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en opslaan. Deze privacyverklaring is ingegaan op 1 juni 2023.

Wat zijn de grondslagen?

Resort Walensee 45 zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming dient Resort Walensee 45 het verwerken van uw persoonsgegevens te kunnen baseren op één van de in deze verordening genoemde rechtsgrondslagen.

Wij zullen uw gegevens met name verwerken voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst (hiervan is sprake wanneer u onze vakantiewoning boekt voor een verblijf) of op basis van door u gegeven toestemming (hiervan zal sprake zijn indien u zich inschrijft voor bijvoorbeeld nieuwsbrieven).

Daarnaast zal Resort Walensee 45 eventuele persoonsgegevens van u verwerken op basis van een wettelijke plicht alsmede op basis van het behartigen van gerechtvaardigd belang, zoals het toepassen van direct marketing.

Welke gegevens verzamelen wij van u en met wie worden deze gegevens gedeeld?

Wanneer u gebruik maakt van de diensten van Resort Walensee 45, is het noodzakelijk dat wij een aantal persoonsgegevens van u registreren. Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk door ons verwerkt om u een onbezorgde vakantie te bezorgen. Hieronder zullen wij aangeven welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken.

Wanneer u een vakantiewoning boekt bij Resort Walensee 45, dan zal Resort Walensee 45 de volgende gegevens van u vastleggen in haar administratie:

•    Naam, adres en contactgegevens;

•    Overige informatie die u aan Resort Walensee 45 verstrekt.

Uw gegevens worden gebruikt om door te geven aan derden die betrokken zijn bij uw boeking c.q. verblijf (denk hierbij bijvoorbeeld aan o.a. de gemeente, de verzekeringsmaatschappij in geval van een afgesloten reis- of annuleringsverzekering, een schoonmaakbedrijf). Tevens kunnen uw gegevens worden gebruikt voor:

•    Het klantenbestand van Resort Walensee 45, waarin wij uw gegevens bewaren van eerdere boekingen alsmede contactmomenten, zodat wij u sneller en beter van dienst kunnen zijn;

•    Voor het toezenden van een gast enquête na uw verblijf, zodat Resort Walensee 45 daarmee haar dienstverlening kan verbeteren. Uw antwoorden kunnen derhalve ook gedeeld worden met door Resort Walensee 45 ingeschakelde dienstverleners;

•    Voor het toezenden van informatie over diensten van Resort Walensee 45; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met Resort Walensee 45.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Resort Walensee 45 zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd en dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden, tenzij het op basis van wetgeving noodzakelijk is dat uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

Worden de gegevens buiten de EU doorgegeven?

De gegevens worden in beginsel opgeslagen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens worden verwerkt buiten de EER, zoals in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden pas verwerkt indien er voldoende maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de persoonsgegevens die in overeenstemming zijn met de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming.

Wat zijn uw rechten?

U heeft:

Recht op inzage: het recht om een kopie te ontvangen van uw persoonsgegevens.

Recht op intrekken van toestemming: het recht om de gegeven toestemming weer in te trekken, in het geval wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming.

Recht op rectificatie: het recht om de gegevens te laten wijzigen.

Recht op dataportabiliteit: het recht om persoonsgegevens over te laten dragen aan een andere partij.

Recht op beperking: het recht om de manier waarop de gegevens worden verwerkt te beperken.

Recht op menselijke blik bij besluitvorming: een besluit kan worden genomen op basis van automatische verwerkte gegevens (zonder menselijke tussenkomst). Hieraan kunnen gevolgen zitten. U heeft dan recht op een nieuw besluit.

Recht van bezwaar: het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van de gegevens.

Recht op duidelijke informatie: het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen.

Recht op verwijdering: het recht om uw persoonsgegevens weer te laten verwijderen indien er geen goede reden meer is dat deze gegevens nog worden verwerkt.

Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen over uw verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wilt u gebruik maken van een van de bovenstaande rechten?

Dan kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens. Resort Walensee 45 zal binnen twee weken op uw verzoek reageren. 

Heeft u aanvullende vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of klachten, neemt u dan alstublieft ook contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens:

info@resortwalensee45.com

06 28 22 97 16

Niet eens met het besluit van Resort Walensee 45?

Bent u het niet eens met een besluit van Resort Walensee 45 of de uitvoering ervan, dan kunt u zich wenden tot de rechter of de betreffende overheidsinstantie.