separator.png

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RESORT WALENSEE 45

Toepassing

•    Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot  de vakantiewoning “Resort Walensee 45”  staande en gelegen aan de Gostenstrasse 31 in Unterterzen, Zwitserland.

•    In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.

•    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

•    Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 1 - Reserveringen

1.    Reserveren kan via onze website www.resortwalensee 45.com of via het e-mailadres info@resortwalensee.com. Telefonisch reserveren kan ook via het telefoonnummer 06-28229716.

2.    Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Aanvragen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. 

3.    Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering  te weigeren.

4.    Nadat u een reservering heeft verstuurd, ontvangt u van ons binnen twee werkdagen een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een factuur. Voor betaling van de factuur gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.

5.    Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen. Bij het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.

6.    Uw reservering is pas definitief als 50% van onze factuur is voldaan, of, in het geval van een aanvraag binnen een maand voor de aankomstdatum, 100% van onze factuur is voldaan. Indien de factuur niet binnen 10 dagen is voldaan, vervalt de reservering. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

Artikel 2 - Betaling

1.    Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

a.    Betalingen dienen te geschieden in Zwitserse Franken door overschrijving op het door ons genoemde IBAN nummer bij de Schaffhauser Kantonalbank te Zwitserland. 

b.    U dient van het factuurbedrag 50% van de huursom binnen 10 dagen na de factuurdatum voldoen. De resterende 50% dient u 28 dagen voor de aankomstdatum te hebben voldaan.

c.    Indien de bevestiging van uw aanvraag ligt binnen 28 dagen voor de aankomstdatum dient u bij ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag aan ons over te maken.

2.    Door het voldoen van een deelbetaling of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling, zoals omschreven onder a van dit artikel bent u onmiddellijk na verloop van de betaaltermijn in verzuim. In dat geval behouden wij ons het recht voor om uw reservering te annuleren en de overeenkomst te ontbinden.

3.    Als bij Aankomst blijkt dat de reissom nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Resort Walensee 45, dan dient de huurder het (restant van het) bedrag alsnog te voldoen alvorens toegang te verkrijgen tot de vakantiewoning. Mocht blijken dat er wel een betaling door de Huurder heeft plaatsgevonden, maar het bedrag bij Aankomst nog niet was bijgeschreven op de bankrekening van Resort Walensee 45 dan zal restitutie achteraf plaatsvinden.

Artikel 3 - Borgsom

1.    Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van CHF500, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder en degenen die de huurder vergezellen.

2.    De borgsom dient bij aankomst contant te worden voldaan aan onze gastvrouw.

3.    In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4.    De borgsom wordt na verrekening van eventuele vorderingen (bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) na inspectie van het appartement door onze gastvrouw contant teruggegeven. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.

5.    Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

Artikel 4 - Wijzigingen

1.    Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.

2.    Indien huurder na de totstandkoming van de boeking de verblijfperiode wil wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

Artikel 5 - Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

•    Deelbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd.

•    Bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst is 50% van de huursom  verschuldigd.

•    Bij annulering vanaf 28 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

•    Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd

•    In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

 Artikel 6 – Ontvangst sleutel.

1.    Op het moment dat u ongeveer één uur van de vakantiewoning  verwijderd bent, kunt u onze gastvrouw bellen (gegevens worden aan u verstrekt voor uw vertrek) en zij zal dan op de afgesproken tijd bij het appartement zijn om u de sleutel te overhandigen. De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht de huurder dat toch doen dan is de huurder een boete verschuldigd van CHF 500 onverminderd de werkelijke kosten. De sleutel van de vakantiewoning wordt door ons in bruikleen aan de huurder ter beschikking gesteld. De sleutel blijft eigendom van ons. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een bedrag verschuldigd van CHF 100.

2.    Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

 Artikel 7 - Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en –tijden en regels, te weten:

1.    De verblijfsperiode is van zaterdag tot zaterdag

2.    Aankomst zaterdag  vanaf 15:00 uur, vertrek zaterdag voor 11:00 uur;

3.    De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen

4.    De vakantiewoning is rookvrij. Buiten op het terras mag wel gerookt worden.

5.    Buiten mag geen open vuur worden toegepast.

6.    Huisdieren meenemen is niet toegestaan.

7.    De huursom is exclusief eindschoonmaak en huur beddengoed. Voor de eindschoonmaak wordt CHF 240 per verblijf  in rekening gebracht en voor huur beddengoed CHF 15 per bed  per verblijf. Het beddengoed bestaat uit een hoeslaken voor het matras, een dekbedovertrek en een kussensloop. Op verzoek kan er tegen betaling een extra bed geplaatst worden.

8.    Het gebruik van water en elektra is weliswaar inclusief, maar wij verzoeken u vriendelijk hiermee spaarzaam om te gaan.

9.    Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan (bij de reservering) is overeengekomen, c.q. dan het voor de woning geldende maximum van vijf personen is nadrukkelijk niet toegestaan zonder onze toestemming, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

10.    Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluid of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. 

11.    In de kelder van het gebouw bevinden zich een wasmachine en droger Deze kunnen tegen betaling gebruikt worden. Hiervoor is een dongel aanwezig in het appartement, deze is reeds opgeladen. De gastvrouw legt het gebruik uit bij aankomst en controleert het saldo op de dongel. Bij vertrek controleert zij het saldo opnieuw en dient u het verschil contant aan haar te betalen. Dit kan vanzelfsprekend ook met de borg verrekend worden. Bij verlies of diefstal van de dongel zijn wij genoodzaakt CHF 100 in rekening te brengen.

Artikel  8 - Overmacht

1.    Overmacht aan onze zijde bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

2.    In het geval wij al dan niet tijdelijk niet in staat zijn om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kunnen wij, nadat wij kennis hebben gekregen van de (tijdelijke) onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen aan de Huurder. Wij zullen nimmer gehouden zijn tot vergoeding van enige kosten en/of schade aan Huurder. 

3.    U bent niet gehouden om het wijzigingsvoorstel te accepteren. Wenst u hiervan geen gebruik te maken, dan dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval hebben wij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de reissom.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten/schade  

1.    De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris goed te inspecteren op gebreken en indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

2.    Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.

3.    Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van . Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.

4.    De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.

5.    Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning schriftelijk en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.   

Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan de huurder.

Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

•    Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten            

•    Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;

•    Bedden dienen afgehaald te worden en de dekbedovertrekken en matrashoezen kunnen in de kussenslopen in de gang gelegd worden;

•    De afwasmachine en koelkast schoon en leeg achter te laten;

•    Etenswaren mee te nemen en deze niet achter te laten in de kast(en) en/of koelkast/vriezer;

•    De kussens van het tuinmeubilair (graag) binnen zetten ;

•    Vuilnisbakken te hebben geleegd. Buiten bij de parkeerplaats staan containers voor restafval, groenafval, glas en plastic/kunststoffen. Hierin kunt u het desbetreffende afval deponeren.

•    Eventuele breuk en/of schade te melden bij de gastvrouw of bij ons;

Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 - Reisdocumenten

De huurder is zelf verantwoordelijk voor het beschikken over geldige reisdocumenten. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit hebben van de juiste reis en/of medische documenten en/of op dat moment verplichte vaccinatiebewijzen. 

Artikel 13 – Privacy

1.    Met het accepteren van de Algemene Voorwaarden geeft de huurder toestemming aan ons om de persoonsgegevens te registreren in het reserveringssysteem, één en ander met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2.    Op verzoek van de huurder zullen wij de gegevens van de huurder verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat de huurder geen gebruik meer kan maken van (een deel van) onze diensten.

Artikel 14 – Algemeen

1.    Wij zullen onze correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit om welke reden dan ook niet mogelijk is.

2.    Alle uitingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van eventuele druk- en zetfouten aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.